V roku 2019 som bol oslovený Zuzanou Osako a firmou Alpine Pro, či môžeme pre nich vyrobiť obuv podľa daných požiadaviek. Na základe dohody sme potom ušili kožené cvičky, ktoré sa stali súčasťou Českej nástupovej kolekcie športovcov pre Tokio 2020.

Obchodní podmínky a ochrana osobních údajů

Objednávka

Tovar si môžete objednať priamo na týchto stránkach pomocou e-shopu, e-mailom alebo telefónom. Objednávku potvrdíme a zároveň oznámime termín dodania.

Pokiaľ je tovar na sklade, bude vyexpedovaný do 2 pracovných dní. Pri veľkej objednávke podľa dohody, najneskôr však do desiatich pracovných dní.

Spôsob platby

Dobierkou, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Výšku poštovného a zľavy nájdete v Cenníku.

Výmena veľkostí

Pokiaľ Vám nebude vyhovovať veľkosť, pošlite tovar späť a priložte lístok s požadovanou veľkosťou - viď. vzorový formulár ZDE. Pri prvej výmene neúčtujeme poštovné.

Výmena bude vykonaná iba vtedy, ak vrátená obuv nebola používaná a podrážky nie sú zašpinené.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Spotrebiteľ má právo v súlade s § 1829 ods. Občianskeho zákonníka odstúpiť od zmluvy do 14 dní od obdržania tovaru a toto potom bez udania dôvodu vrátiť - viď.vzorový formulár ZDETovar musí byť kompletný, nesmie byť žiadnym spôsobom poškodený či inak znehodnotený a ani nesmie niesť žiadne známky jeho používania. V prípade nedodržania niektorej z týchto podmienok nebudeme schopní akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a zásielka bude poslaná späť na náklady odosielajúceho. Tovar nie je možné vracať na dobierku, akýkoľvek takto vrátený tovar nebude predajca prijímať. Podrobné poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy nájdete v prílohe : Vzorové poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy uzavreté dištančným spôsobom.

Vrátenie peňazí

Pri splnení vyššie uvedených podmienok Odstúpenia od kúpnej zmluvy a po doručení tovaru na našu adresu, bude nakupujúcemu najneskôr do štrnástich dní vrátená na účet celá zaplatená čiastka. V prípade vrátenia kúpnej čiastky formou zloženky na zadanú adresu, hradí náklady za poštovné zákazník.

Záručná doba a záručné podmienky:

Dĺžka záručnej doby sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Záruka sa vzťahuje na výrobné vady a vady použitého materiálu. Nárok na uplatnenie záruky zaniká pri poškodení tovaru prepravou. Takto vzniknuté škody je potrebné riešiť s dopravcom ihneď pri preberaní tovaru.

Reklamácia

Je potrebné, aby zákazník doručil chybný tovar na našu kontaktnú adresu spolu s Reklamačným listom (TU), v ktorom vyplní adresu, názov výrobku, dátum predaja, číslo predajného dokladu (alebo kópiu dokladu o zakúpení) a popis závady. Zákazník obdrží od predávajúceho do 3 dní od doručenia vadného tovaru informáciu o reklamácii a spôsobe jej vybavenia prostredníctvom e-mailu. Reklamácia bude vybavená od 3 do 7 dní, od doručenia vadného tovaru, v komplikovanejších prípadoch bude táto reklamácia vybavená do 30 dní od jej prijatia. Reklamovaný tovar nám neposielajte na dobierku, takto odoslaný tovar nebude našou stranou prevzatý, ďakujeme za pochopenie!

Neoprávnená reklamácia:

Nárok na uplatnenie reklamácie nevzniká okrem iného v prípade neodborného zaobchádzania s výrobkom, pokiaľ je predpokladaná životnosť tovaru kratšia ako jeho záručná doba, používaním tovaru v nevhodných podmienkach, pri prirodzenom opotrebovaní tovaru, neúmernom zaťažovaní, pri nevhodnom ošetrovaní, pokiaľ nedostatky vznikli zavinením tretej osoby alebo neodbornými zmenami a opravami a tiež škodami spôsobenými prírodnými vplyvmi.

V prípade, že tovar, ktorý kupujúci reklamuje, nemá vadu alebo sa naň záruka nevzťahuje, je povinný pred prevzatím tovaru uhradiť náklady spojené s dopravou a vybavením reklamačného procesu.

Podmienky ochrany osobných údajov

Firma Miroslav Šoman vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov, pretože je to nevyhnutné na splnenie kúpnej zmluvy s Vami ohľadom predaja objednaného tovaru a ďalej vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov vzhľadom na verejnoprávne povinnosti.

I.  TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCA

Správcom Vašich osobných údajov je Miroslav Šoman, Komenského 57, 76601 Valašské Klobúky, identifikačné číslo : 18559506, zapísaný pod Č.J.: ŽÚ-VK-L/231/92/F.

Kontaktné údaje správcu sú: Miroslav Šoman, Komenského 57, 76601 Valašské Klobouky, telefón +420 577 320 945, email - msoman@seznam.cz

Správca nemenoval poverencov na ochranu osobných údajov.

II.  PRÁVNY ZÁKLAD A ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov je:

plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR

- plnenie právnych povinností, ktoré sa na správcu vzťahujú

Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom. Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie a doručenie objednávky – meno, adresa, email. Môžete uviesť aj telefónny kontakt, ktorý uľahčí doručenie alebo prípadnú komunikáciu s Vami.

Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl.22 GDPR.

III.  DOBA UCHOVANIA ÚDAJŮ

Správca uchováva osobné údaje:

po dobu trvania účinku práv a povinností zo zmluvy a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov a ďalej po dobu potrebnú na účely archivovania podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov

po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely obchodných oznámení

IV.  PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Okrem správcu sú ďalšími príjemcami osobných údajov spoločnosti a osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru a realizácii platieb na základe zmluvy, spoločnosť zaisťujúca prevádzkovanie e-shopu a účtovná firma.

Pre cenový porovnávač Heureka, cez ktorého naše výrobky predávame, zisťujeme Vašu spokojnosť s nákupom prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti ich zasielanie neodmietnete. Spracovanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz; tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

Správca nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

V.   VAŠE PRÁVA SÚVISIACE SO SPRACOVÁNÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu, obmedzenie alebo výmaz Vašich osobných údajov, právo na vznesenie námietky proti spracovaniu, právo na prenositeľnosť osobných údajov a právo na odvolanie súhlasu so spracovaním a to písomne alebo emailom na kontaktnú adresu správcu (viď. bod I.).

V prípade pochybností o dodržiavaní povinností so spracovaním osobných údajov máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018

 

 

PrílohaVeľkosť
Výmena veľkosti20.77 KB
Odstúpenie od kúpnej zmluvy20.61 KB
Reklamačný list12 KB
Podmienky ochrany osobných údajov516.62 KB
Vzorové poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy uzavretej dištančným spôsobom.doc29 KB